Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Λογιστές – Φοροτεχνικούς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Εργαστήριο εκπαίδευσης και εφαρμογών λογιστικής, ο Καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης και απόκτησης εμπειρίας με τίτλο

Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) 

Η παρακολούθηση του προγράμματος γίνεται σε χώρους εγκεκριμένους από το Ε.Κ.Π.Α., με εισηγητές μέλη του Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., καθώς και εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς, με πλούσια διδακτική εμπειρία και εγκεκριμένους από το Ε.Κ.Π.Α..

Webinar! Δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω διαδικτύου. Δήλωσε συμμετοχή στο Πρόγραμμα, όπου και αν κατοικείς!

Κύριο χαρακτηριστικό του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παρουσίαση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και η απόλυτη συμβατότητα της εκπαιδευτικής αυτής διαδικασίας με τη καθημερινή εργασιακή πρακτική, καθώς επίσης και η άμεση ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις των λογιστικών προτύπων και της προσαρμογής των διαδικασιών τους σε αυτά.

Το επαγγελματικό Λογιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εξειδίκευση στα Ε.Λ.Π.» έχει διάρκεια είκοσι (20) διδακτικών ωρών και περιλαμβάνει δια ζώσης εκπαίδευση σε σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις τόσο στην ΑΘΗΝΑ, όσο και στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης – Επιμόρφωσης. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία πληροφορικής & υψηλής τεχνολογίας EPSILON NET, η οποία υποστηρίζει 20.000 εταιρείες και λογιστικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Οικονομολόγους, Οικονομικούς Διευθυντές και σε στελέχη Λογιστηρίων.

Το πρόγραμμα εξειδίκευσης στα ΕΛΠ απευθύνεται σε συμμετέχοντες, που ήδη γνωρίζουν τη λογιστική απεικόνιση και το κλείσιμο Χρηματοοικονομικών καταστάσεων με το προηγούμενο πλαίσιο (ΕΓΛΣ) και επιθυμούν να κατανοήσουν γρήγορα, πλήρως και με παραδείγματα εφαρμογής τις νέες έννοιες, τη νέα προσέγγιση της λογιστικής, τις διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης με απεικόνιση στο έντυπο Ε3 (πίνακας Ε) και την καταγραφή στον Πίνακα διαφορών λογιστικής – φορολογικής βάσης.

Επίσης, καταγράφονται με παραδείγματα εφαρμογών (όλες) οι νέες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η σύνδεση των κονδυλίων με το Λογιστικό Σχέδιο και οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Επιστημονική επιτροπή του προγράμματος “Εξειδίκευση στα Ε.Λ.Π.” :

 • Νικόλαος Ηρειώτης Καθηγητής, Πρόεδρος Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής
 • Ιωάννης Μίχος Οικονομολόγος

Εισηγητές του προγράμματος “Εξειδίκευση στα Ε.Λ.Π.” :

Οι εισηγητές είναι εγκεκριμένοι από το Ε.Κ.Π.Α. και είναι μέλη του Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., εξειδικευμένοι λογιστές και ορκωτοί λογιστές, με πλούσια διδακτική εμπειρία.όπως:

 • Ρουκουνάκης Χρήστος
 • Κοτσιλάρας Παναγιώτης
 • Σταράκης Γιώργος
 • Παπαγιάννης Νικόλαος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Η δομή και η διαδικασία εισηγήσεων επικεντρώνεται εκτός από την αναλυτική ερμηνεία των ΕΛΠ, στην εφαρμογή της κάθε περίπτωσης στην πράξη:

 

 • Πεδίο εφαρμογής, νέες αρχές σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, έννοιες ‐ ορολογία, Λογιστικό Σχέδιο
 • Βάσεις – Κανόνες – Μέθοδοι επιμέτρησης
 • Πάγια περιουσιακά στοιχεία σε κόστος κτήσης (απομείωση, αναστροφή απομείωσης, χειρισμός μισθώσεων, σε οικόπεδα τρίτων
 • Πάγια περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία
 • Αποθέματα (εναλλακτικές απεικόνισης απομείωσης, βιολογικά)
 • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
 • Καθαρή Θέση
 • Υποχρεώσεις, προβλέψεις, επιχορηγήσεις
 • Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα
 • Έσοδα (μέθοδοι επιμέτρησης ποσοστού ολοκλήρωσης, ολοκληρωμένης σύμβασης)
 • Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία, αυτοπαράδοση αποθεμάτων
 • Πίνακας διαφορών φορολογικής – λογιστικής βάσης
 • Αναβαλλόμενη φορολογία Μεταβολή λογιστικών πολιτικών, διόρθωση λαθών, λογιστικών εκτιμήσεων στις νέες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των Ε.Λ.Π.
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
 • Εργασίες προετοιμασίας Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Λοιπών Οντοτήτων)
 • Ισολογισμός – σύνδεση κονδυλίων και Λ.Σ.
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
 • Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής ΘέσηςΚατάσταση Χρηματορροών

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & ΒΙΒΛΙΑ

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν βιβλία που καλύπτουν πλήρως τη διδακτέα ύλη καθώς και συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, όπου χρειάζεται. Επίσης το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή (e-book) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Κ.Π.Α.. Τα βιβλία και το λοιπό εκπαιδευτικό υλικό παρέχονται δωρεάν στους συμμετέχοντες.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η μέθοδος εκπαίδευσης και το εκπαιδευτικό υλικό έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένα με τη φιλοσοφία της πρακτικής προσέγγισης του αντικειμένου και περιλαμβάνουν:

 • Πραγματικά λογιστικά γεγονότα και εγγραφές
 • Παρουσιάσεις σε power point ή ειδικές διδακτικές διαφάνειες
 • Case Studies με πραγματικά γεγονότα
 • Φακέλους μελέτης με θεωρητικές σημειώσεις & πρακτικά παραδείγματα