Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων

ΛΑΕΚ 0,06% του Ο.Α.Ε.Δ | Αφορά ΜΟΝΟ εργαζόμενους, ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α.

Η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την επιχείρηση στην οποία εργάζεται, μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,06% του Ο.Α.Ε.Δ, εφόσον η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ο.Α.Ε.Δ. για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06%. Σε αυτή τη περίπτωση χορηγείται στην επιχείρηση επιδότηση 100% επί του ποσού που κατέβαλε για τα δίδακτρα του εργαζομένου της.

Πληροφορίες σχετικά με το ΛΑΕΚ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://laek.oaed.gr