ΕΛΠ – Αναλυτικός Οδηγός Μαθημάτων

Τα μαθήματα – σεμινάρια χαρακτηρίζονται ως «Πρακτικά Γραφεία» δεδομένης της φυσιογνωμίας τους και της βαρύτητας που δίνεται στη πρακτική πλευρά των θεμάτων που πραγματεύονται

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1η ημέρα 

 • Πεδίο εφαρμογής, νέες αρχές σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, έννοιες ‐ ορολογία, Λογιστικό Σχέδιο
 • Βάσεις – Κανόνες – Μέθοδοι επιμέτρησης
 • Πάγια περιουσιακά στοιχεία σε κόστος κτήσης (απομείωση, αναστροφή απομείωσης, χειρισμός μισθώσεων, σε οικόπεδα τρίτων)

2η ημέρα     

 • Πάγια περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία
 • Αποθέματα (εναλλακτικές απεικόνισης απομείωσης, βιολογικά)
 • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
 • Καθαρή Θέση
 • Υποχρεώσεις, προβλέψεις, επιχορηγήσεις

3η ημέρα

 • Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα
 • Έσοδα (μέθοδοι επιμέτρησης ποσοστού ολοκλήρωσης, ολοκληρωμένης σύμβασης)
 • Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία, αυτοπαράδοση αποθεμάτων
 • Πίνακας διαφορών φορολογικής – λογιστικής βάσης
 • Αναβαλλόμενη φορολογία 
 • Μεταβολή λογιστικών πολιτικών, διόρθωση λαθών, λογιστικών εκτιμήσεων στις νέες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των Ε.Λ.Π.

4η ημέρα

 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
 • Εργασίες προετοιμασίας Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Λοιπών Οντοτήτων)
 • Ισολογισμός – σύνδεση κονδυλίων και Λ.Σ.
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
 • Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
 • Κατάσταση Χρηματορροών