Φορολογικά - Λογιστικά

O Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) «Με απλά λόγια»
Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ – ProRata
ΦΠΑ στις Ενδοκοινοτικές Πωλήσεις – Αποκτήσεις αγαθών
Έλεγχος Φορολογίας Εισοδήματος Προσώπων που τηρούν Απλογραφικά Λογιστικά Αρχεία
Προσαυξημένες Επιχειρηματικές Δαπάνες Επιχειρήσεων σύμφωνα με Κ.Φ.Ε
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις
Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες στην Φορολογία Εισοδήματος Ν.4172/2013
Ζητήματα Ελέγχου & Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων Κ.Φ.Ε. Ν.4172/2013
Ειδικά Ζητήματα Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Κ.Φ.Ε. Ν.4172-2013
Πρακτικά και επίκαιρα θέματα του ΦΠΑ