Ζητήματα Ελέγχου & Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων Κ.Φ.Ε. Ν.4172/2013

Ημερομηνία Έναρξης
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023
Διάρκεια
4 hours
Κόστος
80 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Νασόπουλος Α. Αντώνιος | Οικονομολόγος (MSc) – Φοροτεχνικός Συντονιστής – Εισηγητής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Master» με Κατεύθυνση στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

Στόχος Σεμιναρίου:

Το σεμινάριο πραγματεύεται την φορολογία εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2022 και ειδικά ζητήματα ελέγχου ,είναι πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία. Απευθύνεται σε Επαγγελματίες και Στελέχη Λογιστηρίων που επιθυμούν να εξοικειωθούν με ειδικότερα ζητήματα στην Ελληνική Φορολογία. Με το πέρας του παρόντος σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πλήρη και βαθιά γνώση της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, με παράλληλη απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά εργασίας.

Απευθύνεται:

 • Ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές & Οικονομολόγους
 • Στελέχη Λογιστηρίων & Οικονομικών Διευθύνσεων
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Ορκωτούς Λογιστές

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.
Συνολική διάρκεια: 4 ώρες.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Αλλαγές που έγιναν στο Ν. 4172-2013 έως σήμερα

Γενικά Σχόλια- Παρατηρήσεις

 • Ειδικά Θέματα Φορολογικού Ελέγχου

(Αξιοπιστία Λογιστικού Συστήματος , Προσδιορισμός Εισοδήματος με Έμμεσες μεθόδους ελέγχου, Προσαύξηση περιουσίας και Δικαιολόγηση αυτής, Αντικαταχρηστικοί Κανόνες)

 • Υποκείμενα του φόρου (Ανάλυση άρθρου 3 του Ν. 4172/2013)

(Φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού -Φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας)

 • Φορολογική κατοικία Φυσικών &Νομικών Προσώπων

(Ανάλυση άρθρου 4 του Ν. 4172/2013)

 • Πίστωση φόρου αλλοδαπής (credit method) Φυσικών & Νομικών Προσώπων (Ανάλυση άρθρων 9 ,68 του Ν. 4172/2013)
 • Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

(Ανάλυση άρθρου 12 του Ν. 4172/2013)

Περ. στ΄ Παρ. 2 άρθρου 12 «Μπλοκάκια» ν.4172/2013

 • Παροχές σε είδος

(Άρθρο 13 του Ν. 4172/2013)

 • Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

(Άρθρο 14 του Ν. 4172/2013)

 • Δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

(Κωδ. 049-050 για Φ.Ε. 2022)

 • Μειώσεις από φόρο

(Ανάλυση άρθρου 16 του Ν. 4172/2013)

 • Πρόσθετες μειώσεις φόρου & Μειώσεις φόρου για δωρεές

(Ανάλυση άρθρων 17,19 του Ν. 4172/2013)

 • Φορολόγηση Εισοδήματος από κεφάλαιο

(Άρθρα 36-39 του Ν. 4172/2013)

 • Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

(Άρθρα 40-43 του Ν. 4172/2013)

 • Εισφορά αλληλεγγύη για Φ.Ε. 2022,2023

(Ανάλυση άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013)

 • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα Φυσικών & Νομικών Προσώπων (Ανάλυση άρθρων 21 ,47 του Ν. 4172/2013)
 • Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες & Μη Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (Άρθρα 22 ,23 του Ν. 4172/2013)
 • Προσαυξημένες Επιχειρηματικές Δαπάνες Επιχειρήσεων σύμφωνα με Κ.Φ.Ε.
 • Φορολογικές αποσβέσεις (Άρθρο 24 του Ν. 4172/2013)
 • Χειρισμός χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)
 • Λειτουργική μίσθωση
 • Επισφαλείς απαιτήσεις (Ανάλυση άρθρου 26 του Ν. 4172/2013)

Διαχείριση επισφαλών απαιτήσεων , Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων

 • Υπολογισμός Μεταφερόμενων ζημιών (Ανάλυση άρθρου 27 του Ν. 4172/2013)
 • Φορολόγησης επιχειρηματικής δραστηριότητας Φυσικών & Νομικών Προσώπων (Ανάλυση άρθρων 29 , 58 του Ν. 4172/2013)
 • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν Φυσικών & Νομικών Προσώπων

(Ανάλυση άρθρων 69 ,71 του Ν. 4172/2013)

 • Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων βάσει Κ.Φ.Ε.

(Σχηματικά με πρακτική ανάλυση)

 • Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων με Επιχειρηματική Δραστηριότητα βάσει Κ.Φ.Ε.

(Σχηματικά με πρακτική ανάλυση)

 • Σχηματική απεικόνιση προσδιορισμού φορολογητέου εισοδήματος, αρχικού και οφειλόμενου φόρου, προκαταβολή φόρου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
 • Αναφορές σε Έντυπα Ε1,Ε3 ,Κ.Φ.Α.,Ν
 • Αλλαγές στα φορολογικά έντυπα Φ.Ε. 2023
 • Πρακτικά παραδείγματα στα Φορολογικά Έντυπα

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.