Τεχνικές Εταιρείες και Οικοδομικές Επιχειρήσεις | Λογιστική και Φορολογική Αντιμετώπιση

Ημερομηνία Έναρξης
Τρίτη 16 Απριλίου 2024
Διάρκεια
8 hours
Κόστος
150 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Καλαμαράς Νικόλαος | Ειδικός Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων.

Απευθύνεται σε :
• Ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές & Οικονομολόγους
• Στελέχη Λογιστηρίων & Οικονομικών Διευθύνσεων
• Συμβούλους Επιχειρήσεων
• Ορκωτούς Λογιστές

Διάρκεια: 8 ώρες

Ημερομηνία και ωράριο: Τρίτη 16 και Τετάρτη, 17 Απριλίου | 17:30 – 21:30


Σκοπός:

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά σε λογιστικά και φορολογικά θέματα που αφορούν σε οικοδομικές  επιχειρήσεις καθώς και σε τεχνικές εταιρείες.


ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ :  ( Ε.Λ.Π – ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ )

 • Έννοια τεχνικού έργου και διαφορές οικοδομικών και τεχνικών εταιρειών.
 • Διαμερίσματα ημιτελή και τεχνικά έργα υπό κατασκευή. Η εμφάνιση τους στα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π με παραδείγματα και εφαρμογές. Έργα παραχώρησης , λογιστική αντιμετώπιση σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Διακίνηση υλικών κατασκευής μεταξύ των εργοταξίων , Δελτία Αποστολής , Δελτία ποσοτικών παραλαβών , ελλείμματα πλεονάσματα παραλαβών ,τρόποι αντιμετώπισής των και πρωτόκολλα παράδοσης έργων.
 • Ηλεκτρονικά Δελτία Αποστολής υλικών εργοταξίων. Τρόποι έκδοσης Διαβίβαση στη πλατφόρμα Mydata με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Διαδικασίες κλεισίματος βιβλίων φορολογικού έτους 2023 , καθώς και σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ανάλογα με την κατηγορία τήρησης των βιβλίων. Αναφορά σε όλα τα υποδείγματα των Ε.Λ.Π.
 • Άλλα λογιστικά αρχεία. Μητρώο πάγιων στοιχείων – αποσβέσεις – κανόνες αποσβέσεων.
 • Τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων που αποκτούν οι ατομικές επιχειρήσεις καθώς και όλες οι κατηγορίες των Νομικών  Προσώπων του κλάδου με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Πλήρης αναφορά στις δαπάνες που αναγνωρίζονται καθώς και αυτές που θα πρέπει να αναμορφωθούν στο φορολογικό έτος 2023.
 • Συμπλήρωση του εντύπου Ε3 και Ν του φορολογικού έτους 2023.

 

       ΕΝΟΤΗΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ : ( Φ.Π.Α – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ – MyData )

 

 • Φ.Π.Α στην παράδοση ακινήτων. Προυποθέσεις – πλήρης ανάλυση με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Ειδικά θέματα στις οικοδομικές και τεχνικές επιχειρήσεις Πενταετής διακανονισμός πάγιων στοιχείων , δεκαετής διακανονισμός ακινήτων , prorata , επιστροφές Φ.Π.Α , παραγραφές Φ.Π.Α.
 • Αναστολή του Φ.Π.Α στις παραδόσεις των ακινήτων. Αναφορά σε όλη τη διαδικασία και την αντιμετώπιση με παραδείγματα και εφαρμογές. Παραβάσεις στο Φ.Π.Α και τα πρόστιμα του Φ.Π.Α με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Συμπλήρωση της ειδικής δήλωσης του Φ.Π.Α καθώς και του εντύπου Φ2 ( Φ.Π.Α ) Συμπλήρωση όλων των κωδικών με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Συμπλήρωση του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών καθώς και των εντύπων προυπολογιστικού και απολογιστικού κόστους. Συμπλήρωση του τιμολογίου – στοιχείου παράδοσης κτισμάτων με παραδείγματα.
 • Πλατφόρμα Mydata. Τυποποιήσεις δεδομένων , διαβιβάσεις συσχετισμοί με πρακτικές εφαρμογές.
 • Τα πρόστιμα στη πλατφόρμα Mydata. Ανάλυση όλων των περιπτώσεων με παραδείγματα.
 • Η προσυμπλήρωση του εντύπου Φ2 και η τακτοποίηση των διαφορών σύμφωνα και με την απόφαση Α 1020/2024.
 • Η προσυμπλήρωση του εντύπου Ε3 του φορολογικού έτους 2023 από την πλατφόρμα Mydata.

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.