Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 2023 Κ.Φ.Ε. Ν.4172-2013 | Αλλαγές Φορολογικών εντύπων Ε3,Ν

Ημερομηνία Έναρξης
Τρίτη 11 Ιουνίου 2024
Διάρκεια
4 hours
Κόστος
60 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Νασόπουλος Α. Αντώνιος | Οικονομολόγος (MSc) – Φοροτεχνικός Συντονιστής – Εισηγητής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Master» με Κατεύθυνση στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

Ημερομηνία και ωράριο: Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024 | 17:30 – 21:30

Απευθύνεται σε :
• Ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές & Οικονομολόγους
• Στελέχη Λογιστηρίων & Οικονομικών Διευθύνσεων
• Συμβούλους Επιχειρήσεων
• Ορκωτούς Λογιστές

Σκοπός:
Το σεμινάριο πραγματεύεται την φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2023,είναι πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία. Απευθύνεται σε Επαγγελματίες και Στελέχη Λογιστηρίων που επιθυμούν να εξοικειωθούν με ειδικότερα ζητήματα στην Ελληνική Φορολογία. Με το πέρας του παρόντος σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πλήρη και βαθιά γνώση της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, με παράλληλη απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά εργασίας

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Αλλαγές που έγιναν στο Ν. 4172-2013 έως σήμερα
  Γενικά Σχόλια – Παρατηρήσεις
 • Πίστωση φόρου αλλοδαπής (credit method) (Ανάλυση άρθρου 9 του Ν. 4172/2013)
 • Πίστωση φόρου για μερίσματα προερχόμενα από συμμετοχές σε εταιρίες ΕΕ, σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται η απαλλαγή Μητρικών – Θυγατρικών (Ανάλυση άρθρου 68 του Ν. 4172/2013)
 • Παροχές σε είδος άρθρο 13 ν.4172/2013 Φ.Ε. 2023 (Άρθρου 13 του Ν. 4172/2013)
 • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (Ανάλυση άρθρων 21, 47 του Ν. 4172/2013)
 • Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες & Μη Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (Ανάλυση Άρθρα 22 ,23 του Ν. 4172/2013)
 • Προσαυξημένες Επιχειρηματικές Δαπάνες Επιχειρήσεων σύμφωνα με Κ.Φ.Ε.
 • Ενδοομιλικά Μερίσματα (Ανάλυση άρθρου 48 του Ν. 4172/2013)
 • Απαλλαγή για ορισμένες Ενδοομιλικές Πληρωμές (Ανάλυση άρθρου 63 του Ν. 4172/2013)
 • Φορολογικός συντελεστής Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (Ανάλυση άρθρου 58 του Ν. 4172/2013-Παρακτικά παραδείγματα)
 • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (Ανάλυση άρθρου 71 του Ν. 4172/2013)
 • Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
 • Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων με Επιχειρηματική Δραστηριότητα βάσει Κ.Φ.Ε. (Σχηματικά με πρακτική ανάλυση)
 • Αλλαγές Φορολογικών εντύπων Ε3, έντυπο Ν
 • Αναφορές σε Έντυπα Ε3 ,Κ.Φ.Α.,Ν -Παραδείγματα

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.