Φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2023 Κ.Φ.Ε. Ν.4172/2013 | Αλλαγές Φορολογικών Εντύπων

Ημερομηνία Έναρξης
Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
Διάρκεια
4 hours
Κόστος
60 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Νασόπουλος Α. Αντώνιος | Οικονομολόγος (MSc) – Φοροτεχνικός Συντονιστής – Εισηγητής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Master» με Κατεύθυνση στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

Ημερομηνία και ωράριο: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024 | 17:30 – 21:30

Διάρκεια : Τέσσερις (4) ώρες

Απευθύνεται σε :
• Ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές & Οικονομολόγους
• Στελέχη Λογιστηρίων & Οικονομικών Διευθύνσεων
• Συμβούλους Επιχειρήσεων
• Ορκωτούς Λογιστές

Σκοπός:
Το σεμινάριο πραγματεύεται την φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2023,είναι πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία. Απευθύνεται σε Επαγγελματίες και Στελέχη Λογιστηρίων που επιθυμούν να εξοικειωθούν με ειδικότερα ζητήματα στην Ελληνική Φορολογία. Με το πέρας του παρόντος σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πλήρη και βαθιά γνώση της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, με παράλληλη απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά εργασίας

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

 • Αλλαγές που έγιναν στο Ν. 4172-2013 έως σήμερα
 • Γενικά Σχόλια- Παρατηρήσεις-Ειδικά θέματα
 • Αλλαγές στα φορολογικά έντυπα Φ.Ε. 2023 (E1,E2,E3)
 • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα Φυσικών Προσώπων (Ανάλυση άρθρων 21 ,47 του Ν. 4172/2013)
 • Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες & Μη Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (Άρθρα 22 ,23 του Ν. 4172/2013)
 • Προσαυξημένες Επιχειρηματικές Δαπάνες Επιχειρήσεων σύμφωνα με Κ.Φ.Ε.
 • Φορολογικές αποσβέσεις (Άρθρο 24 του Ν. 4172/2013)
 • Χειρισμός χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)
 • Λειτουργική μίσθωση
 • Επισφαλείς απαιτήσεις (Άρθρο 26 του Ν. 4172/2013)
 • Υπολογισμός Μεταφερόμενων ζημιών (άρθρου 27 του Ν. 4172/2013)
 • Μεταφορά ζημιών από την επιχειρηματική δραστηριότητα σε περίπτωση σε περίπτωση τεκμαρτού προσδιορισμού εισοδήματος.
 • Τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού των εισοδημάτων και άλλες μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος (Νόμος 5073/2023)
 • Προσδιορισμός του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας – Διαδικασία υπολογισμού – Εξαιρέσεις.
 • Οι παράμετροι υπολογισμού – Λόγοι αμφισβήτησης του Τεκμαρτού Προσδιορισμού – Φορολογικός Έλεγχος – Εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος.
 • Μεταβατική διάταξη για προκαταβολή φόρου σε περίπτωση τεκμαρτού προσδιορισμού εισοδήματος-Διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας.
 • Φορολόγηση επί του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα που έπαυσαν την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητά τους και έχουν συστήσει μονοπρόσωπη εταιρεία.
 • Φορολόγησης επιχειρηματικής δραστηριότητας Φυσικών Προσώπων (Ανάλυση άρθρων 29 , 58 του Ν. 4172/2013)
 • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν Φυσικών & Νομικών Προσώπων (Ανάλυση άρθρων 69 ,71 του Ν. 4172/2013)
 • Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων βάσει Κ.Φ.Ε. (Σχηματικά με πρακτική ανάλυση)
 • Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων με Επιχειρηματική Δραστηριότητα βάσει Κ.Φ.Ε. (Σχηματικά με πρακτική ανάλυση)
 • Σχηματική απεικόνιση προσδιορισμού φορολογητέου εισοδήματος, αρχικού και οφειλόμενου φόρου, προκαταβολή φόρου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
 • Αναφορές σε Έντυπα Ε1,Ε3 ,Κ.Φ.Α.,Ν
 • Πρακτικά παραδείγματα στα Φορολογικά Έντυπα

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.