Εργασίες Τέλους Χρήσεως 2023

Από την προετοιμασία και τους ελέγχους μέχρι τη δημοσίευση Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π και τη Φορολογία Εισοδήματος

Ημερομηνία Έναρξης
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023
Διάρκεια
16 hours
Κόστος
230 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Υπεύθυνος της Επιστημονικής Ομάδας της Epsilon Net, επιβλέπων λογιστής – φοροτεχνικός, με μεγάλη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία. Συγγραφέας του Βιβλίου: Πρακτικός Οδηγός Λογιστικής – η εφαρμογή των ΕΛΠ στην πράξη.

Στόχος Σεμιναρίου: Η Καταγραφή, ανάλυση, κατανόηση των Εργασιών Τέλους Χρήσης και της διαδικασίας κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Απευθύνεται:

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 

 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 

Οργάνωση, προετοιμασία, έλεγχοι

 • Η οργάνωση διαδικασίας εργασιών τέλους χρήσης σε απλά βήματα – checklists
 • Έλεγχοι ανά κατηγορία κονδυλίων – τι να προσέξουμε σε κάθε λογαριασμό και λειτουργία
 • Πίνακας διαφορών λογιστικής αξίας – φορολογικής βάσης, σύνδεση με τα φορολογικά έντυπα

Πάγια

 • Μητρώο παγίων, λογιστικές και φορολογικές αποσβέσεις παγίων, εκτίμηση σε εύλογη αξία (πότε, γιατί, πως), απομείωση και αναστροφή απομείωσης, εγγραφές
 • Χειρισμός χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), βελτιώσεων και ακινήτων σε ακίνητα τρίτων
 • Δαπάνες ανάπτυξης, ιδιοπαραγωγή παγίων
 • Επιμέτρηση συμμετοχών και χρεογράφων

Αποθέματα

 • Απογραφή αποθεμάτων (αρχές, περιπτώσεις απαλλαγής)
 • Επιμέτρηση αποθεμάτων (μέθοδοι, μεταβολή, απομείωση)
 • Καταστροφή αποθεμάτων, λογιστικός και φορολογικός χειρισμός

Απαιτήσεις, υποχρεώσεις

 • Εμπορικές απαιτήσεις – υποχρεώσεις
 • Αποτίμηση Συμμετοχών και Χρεογράφων
 • Χειρισμός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων, έλεγχοι παρακρατούμενων φόρων, βεβαιώσεων
 • Μεταβατικοί λογαριασμοί, λογαριασμοί απόδοσης, προκαταβολές, χορηγηθέντα – ληφθέντα δάνεια
 • Ταμείο – οι παγίδες

Καθαρή Θέση, προβλέψεις, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 • Σχηματισμός, διανομή, κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
 • Χειρισμός επιχορηγήσεων
 • Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού, λοιπές προβλέψεις

Έσοδα – έξοδα

 • Χρόνος πραγματοποίησης εσόδων, χρόνος απόκτησης εισοδήματος
 • Συναλλαγματικές διαφορές
 • Φορολογική αναγνώριση εξόδων, Παροχές σε είδος
 • Μερισμός δαπανών για χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έντυπο Ε3

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 • Επιμέτρηση στην εύλογη αξία
 • Τακτοποίηση λογαριασμών κατά το κλείσιμο της χρήσης
 • Μεταβατικοί Λογαριασμοί

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης: Κλείσιμο αποτελεσματικών λογαριασμών για εξαγωγή αποτελέσματος για:

 • (α) πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • (β) λοιπές επιχειρήσεις

Ισολογισμός: Κατάρτιση Ισολογισμού για:

 • (α) πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • (β) λοιπές επιχειρήσεις
 • Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
 • Κατάσταση Χρηματοροών για μεγάλες επιχειρήσεις
 • Διανομή κερδών: Διαδικασία, συμψηφισμός ζημιών, έννοια πιστωτικών κονδυλίων που δεν διανέμονται
 • Συμψηφισμός Ζημίων
 • Σύνδεση χρ. Καταστάσεων – Συμπλήρωση εντύπου Ε3 και εντύπου Ν

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.