Εργασίες Τέλους Χρήσεως 2023

Από την προετοιμασία και τους ελέγχους μέχρι τη δημοσίευση Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π και τη Φορολογία Εισοδήματος

Ημερομηνία Έναρξης
Τετάρτη 26 Απριλίου 2023
Διάρκεια
12 hours
Κόστος
180 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Υπεύθυνος της Επιστημονικής Ομάδας της Epsilon Net, επιβλέπων λογιστής – φοροτεχνικός, με μεγάλη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία. Συγγραφέας του Βιβλίου: Πρακτικός Οδηγός Λογιστικής – η εφαρμογή των ΕΛΠ στην πράξη.
Στόχος Σεμιναρίου: Η Καταγραφή, ανάλυση, κατανόηση των Εργασιών Τέλους Χρήσης και της διαδικασίας κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων Απευθύνεται:
 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Οργάνωση, προετοιμασία, έλεγχοι
 • Η οργάνωση διαδικασίας εργασιών τέλους χρήσης σε απλά βήματα – checklists
 • Έλεγχοι ανά κατηγορία κονδυλίων – τι να προσέξουμε σε κάθε λογαριασμό και λειτουργία
 • Πίνακας διαφορών λογιστικής αξίας – φορολογικής βάσης, σύνδεση με τα φορολογικά έντυπα
Πάγια
 • Μητρώο παγίων, λογιστικές και φορολογικές αποσβέσεις παγίων, εκτίμηση σε εύλογη αξία (πότε, γιατί, πως), απομείωση και αναστροφή απομείωσης, εγγραφές
 • Χειρισμός χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), βελτιώσεων και ακινήτων σε ακίνητα τρίτων
 • Δαπάνες ανάπτυξης, ιδιοπαραγωγή παγίων
 • Επιμέτρηση συμμετοχών και χρεογράφων
Αποθέματα
 • Απογραφή αποθεμάτων (αρχές, περιπτώσεις απαλλαγής)
 • Επιμέτρηση αποθεμάτων (μέθοδοι, μεταβολή, απομείωση)
 • Καταστροφή αποθεμάτων, λογιστικός και φορολογικός χειρισμός
Απαιτήσεις, υποχρεώσεις
 • Εμπορικές απαιτήσεις – υποχρεώσεις
 • Αποτίμηση Συμμετοχών και Χρεογράφων
 • Χειρισμός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων, έλεγχοι παρακρατούμενων φόρων, βεβαιώσεων
 • Μεταβατικοί λογαριασμοί, λογαριασμοί απόδοσης, προκαταβολές, χορηγηθέντα – ληφθέντα δάνεια
 • Ταμείο – οι παγίδες
Καθαρή Θέση, προβλέψεις, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
 • Σχηματισμός, διανομή, κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
 • Χειρισμός επιχορηγήσεων
 • Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού, λοιπές προβλέψεις
Έσοδα – έξοδα
 • Χρόνος πραγματοποίησης εσόδων, χρόνος απόκτησης εισοδήματος
 • Συναλλαγματικές διαφορές
 • Φορολογική αναγνώριση εξόδων, Παροχές σε είδος
 • Μερισμός δαπανών για χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έντυπο Ε3
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Επιμέτρηση στην εύλογη αξία
 • Τακτοποίηση λογαριασμών κατά το κλείσιμο της χρήσης
 • Μεταβατικοί Λογαριασμοί
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης: Κλείσιμο αποτελεσματικών λογαριασμών για εξαγωγή αποτελέσματος για:
 • (α) πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • (β) λοιπές επιχειρήσεις
Ισολογισμός: Κατάρτιση Ισολογισμού για:
 • (α) πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • (β) λοιπές επιχειρήσεις
 • Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
 • Κατάσταση Χρηματοροών για μεγάλες επιχειρήσεις
 • Διανομή κερδών: Διαδικασία, συμψηφισμός ζημιών, έννοια πιστωτικών κονδυλίων που δεν διανέμονται
 • Συμψηφισμός Ζημίων
 • Σύνδεση χρ. Καταστάσεων – Συμπλήρωση εντύπου Ε3 και εντύπου Ν

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.