Έλεγχος Φορολογίας Εισοδήματος Προσώπων που τηρούν Απλογραφικά Λογιστικά Αρχεία

Ημερομηνία Έναρξης
Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023
Διάρκεια
5 hours
Κόστος
80 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Νασόπουλος Α. Αντώνιος | Οικονομολόγος (MSc) – Φοροτεχνικός Συντονιστής – Εισηγητής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Master» με Κατεύθυνση στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

Σκοπός:
Το σεμινάριο πραγματεύεται την ανάλυση των διατάξεων που αναφέρονται στον έλεγχο τις Φορολογίας Εισοδήματος για τα προσώπων που τηρούν Απλογραφικά Λογιστικά Αρχεία. Ειδικότερα παρουσιάζεται τα ελεγκτικά βημάτων και επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούνται κατά περίπτωση, στο φορολογικό έλεγχο των προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία. Είναι πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία. Απευθύνεται σε Επαγγελματίες και Στελέχη Λογιστηρίων που επιθυμούν να εξοικειωθούν με ειδικότερα ζητήματα στην Ελληνική Φορολογία.
Με το πέρας του παρόντος σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πλήρη και βαθιά γνώση των ελεγκτικών βημάτων και επαληθεύσεων που πρέπει να διενεργούνται κατά περίπτωση, στο φορολογικό έλεγχο των προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία., με παράλληλη απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά εργασίας.

Απευθύνεται σε :

• Ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές & Οικονομολόγους
• Στελέχη Λογιστηρίων & Οικονομικών Διευθύνσεων
• Συμβούλους Επιχειρήσεων
• Ορκωτούς Λογιστές

Ημερομηνία Έναρξης:  Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023 |  17:00 – 22:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.

Συνολική διάρκεια: 5 ώρες.

Θεματολογία:

 • Αλλαγές που έγιναν στο Ν. 4172-2013 έως σήμερα
  • Γενικά Σχόλια – Παρατηρήσεις
  • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • (Ανάλυση άρθρου 21 ,47 του Ν. 4172/2013)
 • Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (Ανάλυση άρθρου 22 του Ν. 4172/2013)
 • Παροχές σε είδος (Ανάλυση άρθρου 13 του Ν. 4172/2013)
 • Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας
  • (Ανάλυση άρθρου 22Α του Ν. 4172/2013- Πρακτικά Παραδείγματα)
 • Προσαυξημένες Επιχειρηματικές Δαπάνες Επιχειρήσεων σύμφωνα με Κ.Φ.Ε.
 • Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (Ανάλυση άρθρου 23 του Ν. 4172/2013)
 • Φορολογικές Αποσβέσεις (Ανάλυση άρθρου 24 του Ν. 4172/2013)
 • Επισφαλείς απαιτήσεις (Ανάλυση άρθρου 26 του Ν. 4172/2013)
 • Έλεγχος Φοροαποφυγής (Ανάλυση άρθρου 38 του Ν. 4174/2013)
 • Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (Ανάλυση άρθρου 66 του Ν. 4172/2013)
 • Ληφθείσες Επιχορηγήσεις και Αφορολόγητα Έσοδα
 • Πίστωση φόρου αλλοδαπής (Ανάλυση άρθρου 9 ,68 του Ν. 4172/2013)
 • Σχηματική απεικόνιση προσδιορισμού φορολογητέου εισοδήματος, αρχικού και οφειλόμενου φόρου, προκαταβολή φόρου για φυσικά ,νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά λογιστικά αρχεία
 • Πρακτική εφαρμογή με Συμπλήρωση σχετικών εντύπων (Ε3 ,Ν)
 • Αναφορές σε Έντυπα Ε3 ,Κ.Φ.Α.,Ν
 • Επίλυση Ζητημάτων-Πρακτικά Παραδείγματα

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.