Ειδικά Ζητήματα Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Κ.Φ.Ε. Ν.4172-2013

Το πρόγραμμα διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εκπαίδευσης (Webinar)

Ημερομηνία Έναρξης
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023
Διάρκεια
4 hours
Κόστος
80 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Νασόπουλος Α. Αντώνιος | Οικονομολόγος (MSc) – Φοροτεχνικός Συντονιστής – Εισηγητής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Master» με Κατεύθυνση στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»
Απευθύνεται σε :
 • Ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές & Οικονομολόγους
 • Στελέχη Λογιστηρίων & Οικονομικών Διευθύνσεων
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Ορκωτούς Λογιστές
Σκοπός:

Το σεμινάριο πραγματεύεται ειδικά ζητήματα φορολογίας, είναι πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία. Απευθύνεται σε Επαγγελματίες και Στελέχη Λογιστηρίων που επιθυμούν να εξοικειωθούν με ειδικότερα ζητήματα στην Ελληνική Φορολογία. Με το πέρας του παρόντος σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πλήρη και βαθιά γνώση της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, με παράλληλη απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά εργασίας

Ημερομηνία Έναρξης

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 | 17:30 – 21:30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.
Συνολική διάρκεια: 4 ώρες.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • Αλλαγές που έγιναν στο Ν. 4172-2013 έως σήμερα
 • Γενικά Σχόλια – Παρατηρήσεις
 • Συνδεδεμένα πρόσωπα (Ανάλυση άρθρου 2 παρ.ζ του Ν. 4172/2013)
  1. Ενδοομιλικές συναλλαγές (Transfer Pricing) ,
  2. Υπόχρεοι Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
  (Ανάλυση άρθρου 21 του Ν. 4174/2013)
  3. Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων (Advance Pricing Arrangement – APA) (Ανάλυση άρθρου 17,22 του Ν. 4174/2013)
 • Πίστωση φόρου αλλοδαπής (credit method)
 • (Ανάλυση άρθρου 9 του Ν. 4172/2013)
 • Πίστωση φόρου για μερίσματα προερχόμενα από συμμετοχές σε εταιρίες ΕΕ, σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται η απαλλαγή Μητρικών – Θυγατρικών
  (Ανάλυση άρθρου 68 του Ν. 4172/2013)
 • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (Ανάλυση άρθρων 21, 47 του Ν. 4172/2013)
 • Προσαυξημένες Επιχειρηματικές Δαπάνες Επιχειρήσεων σύμφωνα με Κ.Φ.Ε.
 • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ,Φορολογία σε περίπτωση Κεφαλαιοποίησης ή Διανομής κερδών
 • (Ανάλυση άρθρου 47 του Ν. 4172/2013) Λογιστική προσέγγιση με πρακτικά παραδείγματα
 • Απαλλασσόμενα Φορολογίας Εισοδήματα (Αρθρο 46 του Ν. 4172/2013)
 • Ενδοομιλικά Μερίσματα (Ανάλυση άρθρου 48 του Ν. 4172/2013)
 • Απαλλαγή για ορισμένες Ενδοομιλικές Πληρωμές
 • (Ανάλυση άρθρου 63 του Ν. 4172/2013)
 • Απαλλαγή υπό όρους των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής
 • (Ανάλυση άρθρου 48Α του Ν. 4172/2013)
 • Κανόνας Περιορισμού των Τόκων (Thin capitalization Rule)
 • (Ανάλυση άρθρου 49 του Ν. 4172/2013)
 • Φορολογικός συντελεστής Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
 • (Ανάλυση άρθρου 58 του Ν. 4172/2013-Παρακτικά παραδείγματα)
 • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (Ανάλυση άρθρου 71 του Ν. 4172/2013)
 • Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
 • Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων με Επιχειρηματική Δραστηριότητα βάσει Κ.Φ.Ε.
 • (Σχηματικά με πρακτική ανάλυση)
 • Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας
 • (Ανάλυση άρθρου 71Η του Ν. 4172/2013)
 • Το ζήτημα των Αντικαταχρηστικών Κανόνων στην Φορολογία Εισοδήματος
 • Γενικός Αντικαταχρηστικός Κανόνας (G.A.A.R.)
 • Ειδικοί Αντικαταχρηστικοί Κανόνες (S.A.A.R.)
 • Αναφορές σε Φορολογικά Έντυπα Ε3 ,Κ.Φ.Α.,Ν.
 • Πρακτικά Παραδείγματα στα Φορολογικά Έντυπα
 • Επίλυση Ζητημάτων

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.