Άμεσοι και Έμμεσοι Φορολογικοί έλεγχοι Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Ημερομηνία Έναρξης
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023
Διάρκεια
8 hours
Κόστος
160 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Ο Δρ. Δημήτριος Κ. Μελάς γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και έλκει τη καταγωγή του από τη Χαλκιδική. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2008) με αντικείμενο της διδακτορικής του διατριβής τον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό. Περαιτέρω, είναι κάτοχος Μ.Β.Α. από το Παν. Μακεδονίας (1996) και μεταπτυχιακού τίτλου από το Παν. Εθνικής και Διεθνούς Οικονομίας της Σόφιας (πρώην Karl Marx), με αντικείμενο τη Μαρξιστική Οικονομία (1990). Κατέχει Πανεπιστημιακά πτυχία από το Παν. Μακεδονίας πάνω στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (1995) και στα Οικονομικά (1983). Επιπλέον, είναι πτυχιούχος προγραμματιστής Η/Υ από το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ (1989). Έχει εργαστεί τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, όπου συνεχίζει να εργάζεται. Έχει διδάξει ελεγκτική σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (Campus Σερρών). Έχει συγγράψει βιβλία και Πανεπιστημιακές Σημειώσεις πάνω στη Φορολογία Φυσικών και Νομικών προσώπων, στη Φορολογική Ελεγκτική, στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και στο Διεθνή Φορολογικό Σχεδιασμό. Αρθρογραφεί ανελλιπώς σε επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά, διεθνή και εθνικά.

Στόχος Σεμιναρίου:

Ο τακτικός φορολογικός έλεγχος διενεργείται πάντα μετά τη λήξη του φορολογικού έτους και της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και αποσκοπεί στην επαλήθευση της ακρίβειας και της πληρότητας των δηλώσεων όλων των φορολογικών αντικειμένων που υποβλήθηκαν από την επιχείρηση. Πρόκειται δηλαδή για πλήρη, εμπεριστατωμένο, ουσιαστικό και οριστικό φορολογικό έλεγχο, εφόσον με την ολοκλήρωσή του εκκαθαρίζονται όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης που αποτέλεσαν αντικείμενο του ελέγχου. Από το φορολογικό έτος 2014 και μετά, ο φορολογικός έλεγχος διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. και 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ.

Περαιτέρω, τα τελευταία χρόνια, έχουν τροποποιηθεί οι μέθοδοι φορολογικού ελέγχου που χρησιμοποιεί η Α.Α.Δ.Ε. και επίκεντρο του ελέγχου έχει γίνει το φυσικό πρόσωπο, σε αντίθεση με το προϋφιστάμενο καθεστώς, όπου βασικό υποκείμενο του ελέγχου αποτελούσε η επιχείρηση. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α’81), συστήθηκε και διαρθρώθηκε το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), καταδεικνύοντας τη στροφή της Φορολογικής Διοίκησης στον έλεγχο των φυσικών προσώπων και ειδικότερα των φορολογουμένων μεγάλου πλούτου. Επιπλέον, με την Απόφαση Α.1008/2020 της Α.Α.Δ.Ε. οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου έχουν συμπεριλάβει και τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η νέα αυτή προσέγγιση των ελεγκτικών υπηρεσιών, το χρησιμοποιούμενο αυτοματοποιημένο λογισμικό όσον αφορά την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών και η αναγκαιότητα εκμάθησης τεχνικών βασιζόμενων σε συγκεκριμένα υποδείγματα, κάνουν αναγκαίες τις γνώσεις που θα αποκτηθούν από το συγκεκριμένο σεμινάριο, ειδικά από επαγγελματίες με νομική μόνο παιδεία, οι οποίοι εξ’ αντικειμένου δυσκολεύονται ιδιαίτερα στο να ανταπεξέλθουν σε φορολογικές εκθέσεις με αναλύσεις περίπλοκων οικονομικών στοιχείων.

Είναι σίγουρο ότι μετά το τέλος του σεμιναρίου, οι επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικοί, νομικοί και οικονομολόγοι. θα μπορούν να αντιμετωπίσουν με μέγιστη πληρότητα έναν τακτικό φορολογικό έλεγχο, να κατανοήσουν με μεγαλύτερη ευκολία τις ιδιαίτερες διαδικασίες των έμμεσων τεχνικών ελέγχων και να καταλήξουν σε ένα βέλτιστο αποτέλεσμα για τους ελεγχόμενους που εκπροσωπούν.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Δικηγόρους με ειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες. Συνολική διάρκεια: 8 ώρες.

Ημερομηνίες:

 • Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 | 17:30 – 21:30
 • Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 | 17:30 – 21:30

 

Τακτικός φορολογικός έλεγχος 

 • Αντικείμενο του τακτικού φορολογικού ελέγχου
 • Κριτήρια επιλογής υποθέσεων
 • Διαδικασία ελέγχου
 • Αριθμοδείκτες
 • Έλεγχος ταμείου και αξιογράφων
 • Έλεγχος αποθεμάτων
 • Έλεγχος αποτίμησης απογραφής
 • Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων
 • Έλεγχος κλειστής αποθήκης
 • Το μοντέλο «δημιουργικής λογιστικής» CRIME
 • The Altman Z-score model
 • «Merry go round» Model
 • Οι λογιστικές διαφορές
 • Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
 • Επισφαλείς απαιτήσεις

 

Ανάλυση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου

 • Οι τρεις μέθοδοι των τεχνικών ελέγχου για την προσαύξηση περιουσίας φυσικών προσώπων. ( Αναλυτικοί πίνακες σε Excel)
 • Ανάλυση των τεχνικών ελέγχου προσαύξησης περιουσίας φυσικών προσώπων
 • Γενικευμένος πίνακας και των τριών μεθόδων σε σχέση με το υπόλοιπο των τραπεζικών καταθέσεων
 • Τα εμβάσματα εξωτερικού
 • Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου στον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Παραδείγματα επί των δύο τεχνικών σε εφαρμογή των σε άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τόσο από την Ελληνική φορολογική διοίκηση, όσο και από ταυτόσημα εφαρμοζόμενη στην αλλοδαπή (U.S.A. – InternalRevenue Service).
 • Η μέθοδος της αρχής των αναλογιών (παραδείγματα)
 • Η μέθοδος σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών (παραδείγματα)
 • Το δικαίωμα ανταπόδειξης του φορολογουμένου
 • Σχηματισμός αρχικού αποθέματος (πίνακας και νομολογία) Οι τραπεζικοί καταθετικοί λογαριασμοί (πίνακας και νομολογία)
 • Η αξιοποίηση των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών από τη Φορολογική Αρχή. Ειδικό λογισμικό ελέγχου τραπεζικών καταθέσεων της ΑΑΔΕ.
 • Η Παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων
 • Η ενδικοφανής προσφυγή

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.