International Trade Finance & Contracting | Μέσα Διασφάλισης Πληρωμών Διεθνών Συναλλαγών

Ενέγγυος Πίστωση (Documentary Credit) • Εγγυητική Επιστολή (Bank Guarantee) • Πιστώσεις Ειδικού Τύπου (Standby, Back-to-Back, Transferable Letters Of Credit) • Αξίες με Έγγραφα (Collections) • Bank Payment Obligation (BPO) • Ασφάλιση Πιστώσεων • FX Risk • Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης • Τεχνική, Key Clauses & Model Contracts • Letters Of Credit & INCOTERMS ® 2020 (Overview)

Ημερομηνία Έναρξης
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023
Διάρκεια
12 hours
Κόστος
320 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Ζερίτης Γιώργος | BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CJBS – CGMCA International Scale-up Advisor │Executive Coach │Corporate Trainer.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Οι διακανονισμοί πληρωμής αποτελούν μια κρίσιμη πτυχή των διεθνών αγοραπωλησιών. Υποκρύπτουν κινδύνους που δεν είναι εξαρχής ορατοί και κατανοητοί από τα εμπλεκόμενα στελέχη, ενώ αγοραστές και πωλητές διαπραγματεύονται έχοντας πολύ διαφορετικές επιδιώξεις και συμφέροντα. Επιπλέον, οι διαφορετικές κουλτούρες και εμπορικές πρακτικές, οι μεγάλες αποστάσεις, οι ποικιλομορφία των παραδόσεων (Όροι INCOTERMS), και τα διαφορετικά νομίσματα δημιουργούν αβεβαιότητες, παρανοήσεις και αμφισβητήσεις που θα κοστίσουν ακριβά εάν δεν ενσωματωθούν εξαρχής οι κατάλληλες δικλείδες διασφάλισης στα συμβόλαια πώλησης. Στο περιεκτικό και απόλυτα εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα παρουσιάζουμε λύσεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μέσα από τη σύναψη επαρκώς συμπληρωμένων, σωστά δομημένων Συμβάσεων.

 • Πιο συγκεκριμένα:
 • αναδεικνύουμε τις ιδιαιτερότητες και τα «λεπτά σημεία» που πρέπει να λάβετε υπόψη για την ασφαλή διεκπεραίωση των διεθνών εμπορευματικών συμβολαίων
 • αναλύουμε σε βάθος τους τρόπους διακανονισμού (πληρωμής) της αξίας των Φορτωτικών Εγγράφων προκειμένου να διακρίνετε ποιοι ταιριάζουν στις επιδιώξεις και τις συνεργασίες σας, εστιάζοντας παράλληλα στη λογική και τις ορθές πρακτικές διαχείρισης των κινδύνων πληρωμής που ενέχουν
 • εμβαθύνουμε στον μηχανισμό, τις ιδιαιτερότητες και τις τεχνικές της Ενέγγυου Πίστωσης (L/C), αξιολογώντας τις λύσεις που προσφέρουν τα διαφορετικά είδη της, αλλά και την συμβατότητά της ως προς τις προβλέψεις των  Όρων INCOTERMS ® 2020
 • αξιολογούμε τα pros & cons της Ενέγγυου Πίστωσης δίπλα σε άλλα διαθέσιμα μέσα διασφάλισης συναλλαγών όπως η Εγγυητική Επιστολή, η Πίστωση σε Ετοιμότητα, οι Αξίες και η Bank Payment Obligation (BPO) – ο νέος τρόπος πληρωμής στο διεθνές εμπόριο – καθώς και τις επιλογές που προσφέρει η ασφάλιση ανοικτών πιστώσεων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Εταιρείες Logistics & Μεταφορών
 • Συμβούλους Διεθνούς εμπορίου
 • Στελέχη Εξαγωγικών Πωλήσεων
 • Στελέχη Δ/νσης Προμηθειών
 • Στελέχη Διαχείρισης Παραγγελιών & Μεταφορών
 • Στελέχη Νομικού Τμήματος
 • Συμβούλους διεθνούς εμπορίου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 3 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 12 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. Διεθνείς Διακανονισμοί & Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου

 • Κίνδυνοι Πληρωμής στο Διεθνές Εμπόριο και πως αντιμετωπίζονται
 • Διεθνείς Τρόποι Πληρωμής της Αξίας των εμπορευμάτων
 • Ανάλυση της Αποτελεσματικότητάς τους ως προς τη Διασφάλιση Πληρωμής
 • Διακανονισμοί έναντι Εγγράφων – Documentary Collections (DCs)
 • Ορολογία, Εμπλεκόμενα Μέρη, Διαχείριση Φορτωτικών, Στάδια Διαδικασίας
 • Η έννοια της «Αξίας» (Collection). Είδη Εγγράφων, «Αξιών» & Αποδοχής
 • Διαχείριση του Εγγράφου της θαλάσσιας Φορτωτικής (Bill of Lading – BL)
 • Χρήση Αξιογράφων – Τύποι βραχυπρόθεσμων προθεσμιακών Τίτλων
 • Το χρηματοοικονομικό «εργαλείο» της Ενέγγυου Πίστωσης – Letter of Credit (L/C)
 • Πλαίσιο Λειτουργίας & Αρχές που την διέπουν
 • Πλεονεκτήματα & Δεσμεύσεις για τα συναλλασσόμενα μέρη
 • Ποιες Τράπεζες εμπλέκονται και ο Ρόλος της κάθε μιας στις Συναλλαγές με L/C
 • Κύριοι Τύποι Πιστώσεων. Βασική Ορολογία & Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά
 • Προβλέψεις των Κανόνων UCP 600 για περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας, Παράτασης της Ημερομηνίας Λήξης του L/C, Τροποποιήσεων (Amendments), Ανοχών (Tolerances) και τον έλεγχο των Εγγράφων
 • Standby Letter of Credit (SLOC). Τι είναι και σε διαφέρει από την Ενέγγυο Πίστωση (L/C)
 • Εγγυητική Επιστολή (Bank Guarantee). Πλαίσιο λειτουργίας, Ομοιότητες & Διαφορές με την Ενέγγυο Πίστωση (L/C)
 • Bank Payment Obligation (ΒΡΟ). Ο καινούριος Τρόπος Πληρωμής στο Διεθνές Εμπόριο
 • «Όροι Κλειδιά» & Μηχανισμός. Ευθύνες των εμπλεκόμενων μερών
 • Πως συγκρίνεται με την Ενέγγυο Πίστωση (L/C). Οφέλη για τους Συμβαλλόμενους
 • Διαχείριση ανοικτών Πιστώσεων (Open Account Sales). Ασφάλιση & Ρευστότητα

Β.  Διαπραγμάτευση Συμβάσεων Διεθνούς Πώλησης

 • Το Πλαίσιο των Διεθνών Συναλλαγών. Τεχνική Εργασιών Εξωτερικού
 • Προετοιμασία Προσφορών. Σημεία που χρειάζονται προσοχή & διαχείριση
 • «Αποδεκτές» Παραγγελίες. Αξιολόγηση & Διαχείριση Ζήτησης
 • Η σημασία της Επιβεβαίωσης της Παραγγελίας  – Order Confirmation
 • Χρήση Προτιμολογίου (Pro-forma Invoice)
 • Διαπραγμάτευση Τιμών & Τρόπων Πληρωμής
 • Διαμόρφωση Τιμών στα Στάδια της Μεταφοράς – Επισκόπηση INCOTERMS ® 2020
 • Προβλέψεις των Όρων INCOTERMS που Δεν «κουμπώνουν» με τις συνήθεις απαιτήσεις μιας Ενέγγυου Πίστωσης (L/C). Αναγκαίες προσθήκες στο σώμα της Σύμβασης Πώλησης
 • Ζητήματα Κυριότητας κατά την πώληση των εμπορευμάτων
 • Αντιστάθμιση Συναλλαγματικού Κινδύνου
 • Διαπραγμάτευση Αποκλειστικότητας – Exclusivity. Pros & Cons, Ελιγμοί
 • Προετοιμασία & Σύνταξη Σύμβασης – Τεχνική, Όροι-κλειδιά, Υποδείγματα προς χρήση12

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.