Αναλυτικός Οδηγός Μαθημάτων

Βιβλία και στοιχεία – myDATA | 4 ώρες

 • 1η Εισήγηση

Φορολογία εισοδήματος Φυσικών προσώπων | 20 ώρες

 • 1η Εισήγηση – Φ.Π. – Εισόδημα από μισθωτή εργασία.
 • 2η Εισήγηση – Φ.Π. – Εισόδημα Φυσικών Προσώπων (αγροτικά εισοδήματα, φορολογία κεφαλαίου)
 • 3η Εισήγηση – Φ.Π. – Αντικειμενικές δαπάνες – Ανάλωση κεφαλαίου.
 • 4η Εισήγηση – Φ.Π. – Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Φορολογία εισοδήματος Νομικών προσώπων  | 16 ώρες

 • 1η Εισήγηση – Ν.Π. – Υποκείμενα του φόρου και απαλλασσόμενα του φόρου εισοδήματος νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
 • 2η Εισήγηση – Ν.Π. – Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος-Προσδιορισμός Κερδών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα.
 • 3η Εισήγηση – Ν.Π. – Εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα) νομικών προσώπων
 • 4η Εισήγηση – Ν.Π. – Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών προσώπων –Αφορολόγητα Αποθεματικά.

Θέματα εταιρειών | 4 ώρες

Φ.Π.Α. | 16 ώρες

 • 1η Εισήγηση –Φ.Π.Α. – Γενικά.
 • 2η Εισήγηση –Φ.Π.Α. – Δικαίωμα έκπτωσης
 • 3η Εισήγηση –Φ.Π.Α. – Ενδοκοινοτικές συναλλαγές
 • 4η Εισήγηση –Φ.Π.Α. – Ειδικά θέματα.

Έλεγχος | 24 ώρες

 • 1η Εισήγηση – Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης
 • 2η Εισήγηση – Πρόγραμμα ελέγχου.
 • 3η Εισήγηση – Τακτικός Φορολογικός έλεγχος
 • 4η Εισήγηση – Ειδικοί έλεγχοι και Τεχνικές ελέγχου.
 • 5η Εισήγηση – Έμμεσες τεχνικές ελέγχου.
 • 6η Εισήγηση – Ενδικοφανής προσφυγή.

Ενδοομιλικές συναλλαγές και φορολογικός σχεδιασμός | 8 ώρες

 • 1η Εισήγηση – Πλαίσιο εξέτασης – μεθοδολογία τεκμηρίωσης
 • 2η Εισήγηση – Φορολογικός σχεδιασμός –  Ειδικά θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών.

Λοιπές φορολογίες | 8 ώρες

 • 1η Εισήγηση – Δωρεές – Γονικές Παροχές – Κληρονομιές
 • 2η Εισήγηση – Φορολογία υπεραξίας κεφαλαίου