Αναλυτικός Οδηγός Μαθημάτων

Το Diploma in Management Accounting and Costing είναι ο επαγγελματικός τίτλος εξειδίκευσης που εξασφαλίζει στον κάτοχό του το συγκριτικό πλεονέκτημα της εξειδικευμένης γνώσης στον τομέα της Διοικητικής Λογιστικής και Κοστολόγησης προσφέροντάς του το προβάδισμα στην αναβάθμιση του ρόλου του και την ενεργό συμμετοχή του στις διαδικασίες λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

 • Εισαγωγή στην Διοικητική Λογιστική και στην Κοστολόγηση
 • Διαφορές Γενικής (Χρηματοοικονομικής) και Διοικητικής Λογιστικής
 • Κατηγορίες κόστους, Βασικές αρχές και έννοιες
 • Κοστολόγηση και διαχείριση υλικών και αποθεμάτων
 • Κοστολόγηση Εργασίας και συστήματα Αμοιβής
 • Κοστολόγηση Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων (Γ.Β.Ε)

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 • Οριακή Κοστολόγηση και Κοστολόγηση απορρόφησης
 • Συστήματα και τήρηση λογιστικών Βιβλίων Κόστους
 • Κοστολόγηση πόρων και διαδικασιών
 • Ανάλυση Κόστους – Ποσότητας – Κερδοφορίας (Cost-Volume-Profit analysis)

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 • Ποσοτικές Τεχνικές Πρόβλεψης
 • Προϋπολογισμοί και Συστήματα Ελέγχου
 • Ανάλυση προετοιμασίας Προϋπολογισμών
 • Συστήματα Πρότυπης Κοστολόγησης, Ευέλικτοι προϋπολογισμοί και ανάλυση Αποκλίσεων
 • Σχετικό κόστος και λήψη αποφάσεων
 • Ανάλυση Περιοριστικών παραγόντων στη λήψη αποφάσεων
 • Μέτρηση Αποδοτικότητας και Κέντρα ευθύνης
 • Συστήματα εσωτερικής μεταφοράς τιμών (Transfer Pricing)